English - Greek Translation Services, Greek Dictionaries, Machine Translation
Translatum - The  Greek Translation Vortal
Translatum.gr - Greek Translation
Greek Translation Services
 Ask a terminology question in the forum!
Sitemap | News | Tell a friend | RSS
Translatum Greek Translation Forum
Our page on facebookFollow us on twitterRSS feed


Greek translation Greek dictionaries English - Greek Behaviour Analysis Glossary  

English - Greek Behaviour Analysis GlossaryActivity based instruction Διδασκαλία βάσει δραστηριοτήτων
Activity schedules Φωτογραφικά προγράμματα αυτοαπασχόλησης
Analog conditions Αναλογικές συνθήκες
Anecdotal reports Ανεκδοτολογικές αναφορές
Ascending baseline Γραμμή βάσης ανοδική
Autistic disturbances of affective contact Αυτιστική διαταραχή στη συναισθηματική επαφή
Baseline Γραμμή βάσης
Behavior chain Αλυσίδα αντιδράσεων
Chaining and task analysis Διδασκαλία αλυσιδωτών αντιδράσεων και ανάλυση έργου
Cognitive behavior therapy Γνωστική θεραπεία της Συμπεριφοράς
Collaborative consultation Συνεργατική εποπτεία
Conditional discriminations Διάκριση περιβαλλοντικών ερεθισμάτων «υπό συνθήκες»
Confounding variable Μεταβλητή παρασιτική
Contingency Συνάφεια
Control group Ομάδα ελέγχου
Data points Σημεία δεδομένων
Dependent variable Μεταβλητή εξαρτημένη
Descending baseline Γραμμή βάσης καθοδική
Direct teaching Άμεση διδασκαλία
Discrimination learning Διακριτική μάθηση
Discriminative validity Διακριτική εγκυρότητα
Disease state Νοσηρή κατάσταση
Durability Ανθεκτικότητα
Duration Διάρκεια
Duration recording Καταγραφή διάρκειας
Early – onset stagnation Στάδιο πρώιμης στασιμότητας
Errorless learning Διδασκαλία χωρίς λάθη
External evaluators Ανεξάρτητοι αξιολογητές
Extrinsic reinforcement Εξωγενής ενίσχυση
Facilitated communication Οδωτική ή βοηθούμενη επικοινωνία
Fading Απόσυρση
Force Ένταση της αντίδρασης
Free operant Αρχική συντελεστική αντίδραση
Frequency Συχνότητα
Functional psychology Λειτουργική Σχολή
Functional relationship Λειτουργική σχέση
Gaze monitoring Βλεμματική παρακολούθηση ενηλίκου
Generalization Γενίκευση
Generalized imitation Γενικευμένη μίμηση προτύπου
Gestalt psychology Μορφολογική Σχολή
Graduated guidance Διαδικασία σταδιακής καθοδήγησης
Group designs Ομαδικοί πειραματικοί σχεδιασμοί
Hyperlexia Υπερλεξία
Incidental teaching Επ’ ευκαιρία μάθηση
Independent variable Μεταβλητή ανεξάρτητη
Individualized education program Εξατομικευμένο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας
Internal consistency Επιστημονική συνέπεια ή εγκυρότητα
Interval recording Καταγραφή μεσοδιαστήματος
Intrinsic reinforcement Εγγενής ενίσχυση
Introspective psychology Ψυχολογία της Ενδοσκόπησης
Late motor deterioration state Στάδιο (τελικό) κινητικής επιδείνωσης
Latency Αδρανής χρόνος μεταξύ ερεθίσματος και αντίδρασης
Latency recording Καταγραφή αδρανούς χρόνου μεταξύ ερεθίσματος και αντίδρασης
Learned helpessness Επίκτητη ηττοπάθεια
Least restrictive environment Λιγότερο δυνατόν περιοριστικό περιβάλλον
Locus Τόπος
Loose training Διδασκαλία σε συνθήκες που αλλάζουν απρόβλεπτα
Maintenance Διατήρηση
Masking / overshadowing Επισκίαση των φυσικών διακριτικών ερεθισμάτων
Mean Μέσος όρος
Modeling Παρουσίαση προτύπου προς μίμηση
Most effective treatment Πλέον αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση
Natural reinforcers Φυσικοί ενισχυτές
Non- contingent reinforcement Ασυναφής ενίσχυση
Novelty effect Επίδραση παρουσίασης καινούργιων ερεθισμάτων
Observational learning Μάθηση μέσω παρατήρησης προτύπου
Overlap Επικάλυψη
Overlearning / overtraining Επίμονη διδασκαλία
Overselectivity Υπερεπιλεκτικότητα
Peer modeling Διδασκαλία κοινωνικών συναλλαγών με συνομήλικους
Performing behavior Εκδήλωση συμπεριφοράς / αντίδρασης
Permanent product recording Καταγραφή μόνιμων παραγώγων της συμπεριφοράς
Physical guidance Σωματική καθοδήγηση
Picture exchange communication system Φωτογραφικό Σύστημα Εναλλακτικής Επικοινωνίας
Planned ignoring Εσκεμμένη αδιαφορία
Pretend play Συμβολικό παιχνίδι
Private events Εσωτερικά δρώμενα ή συμβάντα
Prompting Τμηματική βοήθεια
Protodeclarative pointing Πρωτοδηλωτικό δείξιμο
Pseudostationary state Στάδιο ψευδοστασιμότητας
Quasi experimental designs Ημι- πειραματικοί σχεδιασμοί
Rapid developmental regression state Στάδιο ταχείας αναπτυξιακής παλινδρόμησης
Rapport Θεραπευτική σχέση
Rate Μέση συχνότητα
Reactivity Διαφοροποίηση της συμπεριφοράς λόγω της παρουσίας του ερευνητή
Recording controlled presentations Καταγραφή προσχεδιασμένων / προγραμματισμένων ευκαιριών για να παραχθεί η αντίδραση
Replication Επανάληψη
Representability Αντιπροσωπευτικότητα
Response fluency Κεκτημένη αντίδραση που έχει εμπεδωθεί πλήρως
Response generalization Γενίκευση σε νέες αντιδράσεις
Response prompt Τμηματική βοήθεια που περιλαμβάνει χειρισμούς προηγηθέντων ερεθισμάτων που συμβάλλουν στην πρόκληση της συντελεστικής αντίδρασης
Salience Ευδιακριτό φυσικών διακριτικών ερεθισμάτων
Shadowing Στενή παρακολούθηση
Shaping Σταδιακή διαμόρφωση της συμπεριφοράς
Single subject designs Ατομικοί πειραματικοί σχεδιασμοί
Social learning theory Κοινωνικογνωστική θεωρία της μάθησης
Social relatedness Διαταραγμένη κοινωνική συσχέτιση
Spatial fading Σταδιακή απομάκρυνση
Spectrum disorder Διαταραχή φάσματος
Step analysis Ανάλυση βημάτων
Stimulus generalization Γενίκευση σε νέα ερεθίσματα
Stimulus – response Psychology Ψυχολογία του ερεθίσματος και της αντίδρασης
Stimulus fading Σταδιακή απόσυρση της τροποποίησης του διακριτικού ερεθίσματος
Stimulus prompt Τμηματική βοήθεια που περιλαμβάνει τροποποιήσεις του ίδιου του διακριτικού ερεθίσματος
Stimulus shaping Κλιμακωτή διαμόρφωση του διακριτικού ερεθίσματος
Stimulus superimposition Μέθοδος «επιπρόσθετων οπτικών ερεθισμάτων»
Successive approximations Βελτίωση σταδιακών αντιδράσεων
Teaching errorlessly Αποτροπή λαθεμένων αντιδράσεων κατά τη διδασκαλία
Teaching to fluency Πλήρης αφομοίωση των διδασκόμενων αντιδράσεων
Three term contingency Συνάφεια τριών όρων
Time delay Χρονική καθυστέρηση
Time out Διακοπή προνομίων
Token economy systems Συστήματα ανταλλάξιμων αμοιβών
Token systems Εξατομικευμένα συστήματα ανταλλάξιμων αμοιβών
Topography Μορφή συμπεριφοράς
Trend Τάση
Trend line Γραμμή τάσης
Variability Διασπορά
Variable Μεταβλητή
Verbal instruction Λεκτική καθοδήγηση
Visual prompting Καθοδήγηση με οπτικά ερεθίσματα
Within stimulus prompting Τροποποίηση διακριτικού ερεθίσματος
top
© Translatum.gr 2001-2016. All rights Reserved
Facebook